Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim


Zawartość stron

 
Uwaga !

Od 29 lipca br. obowiązują nowe wzory dokumentów  dot. zatrudniania cudzoziemców, określone rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r, poz. 1558)

Od 12.07.2022 r. opłata za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wynosi 100 zł. Link do prozporządzenia.

Link do ustawy z  dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (sejm.gov.pl)

Link do zmian dot. wydawania zezwoleń na pracę i pobyt.

Pismo MRPiPS z dn. 02.02.2022 r. dot. sotosowania starych druków oświadczeń od 29.01.2022 r.-----------------------------------------------------------------------------------------
 
I. Zasady ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwemłowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla:
 • podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/ mających siedzibę i adres na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.;
 • przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacjio Działalności Gospodarczej /CEIDG/ zamieszkałych na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.;
 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników posiadających miejsce zamieszkania na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.
Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli:
 1. cudzoziemiec ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej;
 2. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty.
Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który:
 1. jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina lub
 2. w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub
 3. przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Opłaty: 

30 zł – w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową. Opłaty należy dokonać na konto: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Walczaka 110,  66-400 Gorzów Wlkp., nr konta: 20 8367 0000 0400 2453 2410 0004.

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:
 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy wraz z podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy, w przypadku pracy tymczasowej prosmy dopisać - praca tymczasowa).
Jakie dokumenty złożyć w celu uzyskania zezwolenia na pracę sezonową:

Dla agencji pracy tymczasowej wnioskujących o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny wzór wniosku.
 1. wniosek można wypełnić za pośrednictwem portalu: praca.gov.pl;
  wnioski składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; w przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP wniosek należy po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.;
 2. ważny dowód osobisty lub ważny dokumenty podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, innego ważny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 3. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 4. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. dowód wpłaty;
 6. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 7. oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 8. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 9. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 10. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 11. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, w których nie wymagana jest informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową.
 12. oświadczenie o niekaralności pracodawcy (obowiązkowo podpisane przez pracodawcę).
                                                                                              
Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym  terminie nie krótszym niż 7 dni. Nieuzupełnienie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Kto wnioskuje o zezwolenie na pracę sezonową:

Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy. Podczas składania/odbioru wniosku/zaświadczenia/decyzji ws. zezwolenia na pracę sezonową, pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:
 • w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS/ CEIDG lub innego rejestru. W przypadku podmiotów z CEIDG,
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości zawierający nr PESEL. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.
Termin rozpatrzenia wniosku:
 • 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę(uwzględnia się też pracę wykonywaną na podstawie ,,starych oświadczeń", tj. zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2017 r., jeśli cudzoziemiec wykonywał pracę w ramach działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem).

Procedura:

Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową będzie ubiegał się o wydanie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (wiza wydawana w celu wykonywania pracy sezonowej) lub zamierza wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego w celu wykonywania pracy sezonowej, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi spełnia warunki wymagane do zezwolenia na pracę sezonową i nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na pracę sezonową, właściwy starosta:
 1. wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
 2. wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie, o którym mowa w pkt 1. Zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przekazuje temu cudzoziemcowi. Ww. zaświadczenie jest podstawą dla cudzoziemca do ubiegania się w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu o wizę w celu wykonywania pracy sezonowej w Polsce (wiza D05b).
Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście:
 1. kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił kopię dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz informację o zakwaterowaniu, do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową. Jeżeli dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca przypada na dzień wolny od pracy urzędu, pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną również wówczas, gdy w pierwszym dniu pracy urzędu podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście kopię dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz informację o zakwaterowaniu.

W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, okres 9 miesięcy, jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie w terminie 120 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego we wpisu określonego we wpisie do ewidencji wniosków lub w dniu upływu terminu zakończenia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków, lub w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym cudzoziemiec miał wykonywać pracę, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową umarza się z mocy prawa oraz unieważnia wpis do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej, z którą może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy lub wjechał do Strefy Schengen w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu, nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

Od decyzji ws. zezwolenia na pracę, można się odwołać do Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia odbioru (doręczenia) decyzji.

Odbiór zezwolenia / zaświadczenia / decyzji odmownej ws. pracy sezonowej
 • osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy.
 
Dodatkowe informacje:

Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy, w ciągu roku kalendarzowego, przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, do ewidencji wniosków, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:
 1. powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową, co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez tego cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca sezonowa na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 1. cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina;
 2. cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową;
 3. cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:
 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej
 4. cudzoziemcowi (obywatelowi Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Republiki Gruzji, Republiki Armenii lub Ukrainy) na okres 30 dni powierzono pracę innego rodzaju niż sezonowa.
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową:

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę sezonową lub jego przedłużenie, może zawnioskować do właściwego wojewody o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
 1. wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej, albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków;
 2. posiada zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego;
 3. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania, ubezpieczenie zdrowotne oraz ma zapewnione miejsce zakwaterowania w Polsce.
  
Il. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń, na okres maksymalny 24 miesięcy
 
Oświadczenie można złożyć za pośrednictwem portalu: praca.gov.pl;
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP wniosek należy po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.


Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

 • złożone zostało wyłącznie przez pracodawcę, ponieważ istnieje klauzula odpowiedzialności karnej, i konieczne jest złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej (pod rygorem odpowiedzialności karnej art. 233 kk),

 • wynagrodzenie nie może być niższe niż ustawowe minimum,

 • przedłożono dowód osobisty lub inny dokument tożsamości – w przypadku gdy pracodawcą jest osoba fizyczna,

 • przedłożono kopie wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP kopie stron cudzoziemca z danymi osobowymi,

 • przedłożono dowód wpłaty (podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości (od 12.07.2022 r.) - 100 zł).

Wpłaty należy dokonać na konto:  Powiatowy Urząd pracy, ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp, nr 20 8367 0000 0400 2453 2410 0004.
       
Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),

 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi),

 • dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie, w przypadku pracy tymczasowej prosmy dopisać - praca tymczasowa).

Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń jeżeli:

 • cudzoziemiec jest obywatelem; Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji oraz Mołdawii,

 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością, którą minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z innymi  określił w drodze rozporządzenia podklasy PKD, w których wydaje się zezwolenie na pracę sezonową.

Okres wykonywania pracy przez cudzoziemcs na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji nie może być dłuższy niż 24 miesiące i dzień rozpoczęcia pracy nie może nastapić później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia.

Terminy załatwienia sprawy:

 • PUP dokonuje wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń lub wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji w terminie 7 dni roboczych,

 • w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż 30 dni.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych na uzupełnienie braków formalny, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. Natomiast art. 57. § 1. kpa stanowi, że początkiem terminu określonego w dniach, jest dzień następujący po dniu wpłynięcia oświadczenia do urzędu.
 
Decyzja o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji:

 • pracodawca był lub został ukarany w postępowaniu sądowym za wykroczenia lub przestępstwo umyślne,

 • wyczerpał się limit liczby oświadczeń na dany rok kalendarzowy,

 • oświadczenie może być zarejestrowane dla pozoru lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem,

 • brak środków na pokrycie zobowiązań,

 • nie prowadzi działalności, lub jest ona zawieszona, zlikwidowana;

 • nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚ, oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych,

 • nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników, zalega z uiszczeniem podatków.

 Starosta może wydać decyzje o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń jeżeli:

 • z okoliczności wynika, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru,

 • oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy,

 • pracodawca nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia wykonywania pracy,

 • nie prowadzi działalności lub jest w stanie likwidacji.

Pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;

 •  niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy.

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;

 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.
   

Linki do filmików instruktażowych dla pracodawców.


Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski (Dz. U. 2012 r. poz.769).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) .
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz.2345).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2349) - obowiązywało do 28.07.2022 r.
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r, poz. 1558) - obowiazuje od 29.07.2022 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2017 r. poz.2348).
 8. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2350).
 9. Rozporządzenie zmieniające wyżej wymienione rozporządzenie w zakresie wysokość opłaty za oświadczenie od 12.07.2022 r.
 10. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. 2018 poz. 2094 ze zm.).


 

Załączniki
Informator jak zatrudnić cudziziemca.pdf (pdf, 366 KB)
ulotka dla pracodawcow_ostateczna_do druku.pdf (pdf, 312 KB)
ulotka dla cudzoziemcow_PL_ostateczna_do druku.pdf (pdf, 773 KB)
ulotka dla cudzoziemców_UA_druk_14.12.2017.pdf (pdf, 768 KB)
ulotka dla cudzoziemców_EN_druk_15.12.2017.pdf (pdf, 264 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę